AUTTIN KYLÄN OSAKASKUNNAN HISTORIAA

Ensimmäinen kirjoitettu tieto kalastuskunnasta on jakokunnan kokouksesta 12.11.1937 klo.13.00

Pekka Harju-Auttin talossa. Tässä kokouksessa perustettiin Auttin kylän kalastuskunta ja

vahvistettiin säännöt, jotka perustuivat vuoden 1902 kalastussääntöön.

Kalastus annettiin osakkaille huutokaupalla vuokralle vuosittain ja palstoittain. Paikkakunnalla

asuville tilattomille myönnettiin oikeus kotitarvekalastukseen.

Sota-ajat eivät näy kokouskäytännöissä. Sotien jälkeen vesialueitten huutokauppamyynti loppui ja

alettiin "rahastaa" mm uistattelua. Lähijärvien kalastusta pyrittiin kehittämään. Osakkaille

myönnettiin 1956 lähtien vapaa oikeus kalastaa jakokunnan vesistä.

Pirttikosken voimalaitoksen valmistumisen jälkeen v. 1959 päällimmäiseksi nousivat vahinko- ja

korvauskysymykset. Samoin lienee ollut epäselvyyttä vesialueitten omistuksesta koska 1980

vuosikokous päätti tehdä sopimuksen "Kemijoki Oy:n kanssa Taittumanniemen patoaltaan

yläpuolella olevan vesialueen Kemijoki Oy:ltä jakokunnan hallintaan."

1980-luvun alkupuoli oli erilaisten päätösten ja valitusten käsittelyä vesirakentamisen, uiton ja

kalastuksen välillä. Muun muassa Pohjois-Suomen vesioikeuden tarkastuspäätöksessä

Taittumanniemen pohjapadosta "kesäveden aikaiset muutaman sentin vesipinnan lupaehdon

alitukset eivät aiheuta vahinkoa tai haittaa" kalastuskunnan mielestä.

Vuonna 1993 tehtiin Kemijoki Oy:n kanssa voimassaoleva sopimus Auttin allasalueen kalastus- ja

vesioikeuksien siirtämisestä Auttin jako ja kalastuskunnalle.

Vuonna 2005 kalastuskunta rekisteröitiin uusilla säännöillä ja nimellä Auttin kalaveden

osakaskunta.

Pirttikosken voimalaitoksen tehonnoston, v 2007 kompensaationa Kemijoki Oy suorittaa vuotuisen

korvauksen, jolla on suuri merkitys kalastuksen hoidolle.

2010 luvulla osakaskunta käytti vuosia ja varoja "kauneuspadon" kalatien suunnitteluun ja

lupaprosessiin. Varsinaisen rakentamisen rahoittivat pääosin Lapin Ely-keskus ja Kemijoki

Oy.Kalatie valmistui 2016.


                                                          Auttijoki ennen kauneuspadon valmistumista